Informacje dla uczestników badania

Badanie jest częścią projektu „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków”. Jest ono realizowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/25/B/HS6/01929). Naszym celem jest rozpoznanie ważnego, ale nie analizowanego dotychczas zjawiska w dziedzinie kultury. Pozwoli to na ustalenie w jakich dziedzinach różnimy si e od siebie, a w jakich jesteśmy do siebie podobni.

Realizacja tego badania spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i polskich regulacji, dotyczących ochrony danych osobowych. Oznacza to, między innymi, że udzielone podczas badania odpowiedzi nie będą nikomu udostępniane, ani nigdzie publikowane z podaniem nazwisk ani też żadnych innych informacji umożliwiających identyfikację naszych rozmówców. Odpowiedzi osób ankietowanych będą opracowywane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Po zakończeniu badania wszystkie materiały zawierające dane wylosowanych osób zostaną zniszczone, aby nie mogły być wykorzystane do żadnych innych celów.

Podstawową sprawą dla poprawności wyników badania jest zgoda na udział w nim wszystkich wylosowanych osób. Jeśli część wylosowanych osób nie weźmie udziału w badaniu, ich poglądy nie zostaną odzwierciedlone w wynikach badania. W rezultacie podawane do publicznej wiadomości wyniki badania nie będą trafnie odzwierciedlać poglądów całego społeczeństwa. Jednakże udział w badaniu jest dobrowolny.

DO CZEGO W BADANIU POTRZEBNE SĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe, pozwalające zidentyfikować wylosowaną z rejestru PESEL osobę, służą wyłącznie do tego, aby ankieter wiedział, z kim ma się skontaktować w związku z realizacją badania. Aby uzyskać próbę reprezentatywną naszego społeczeństwa, nie może on kontaktować się z przypadkowo dobranymi przez siebie osobami, lecz wylosowanymi według specjalnych, wypracowanych przez statystyków zasad. Dane te potrzebne są także do skontrowania jakości pracy ankietera poprzez ponowny kontakt z niektórymi respondentami, telefoniczny lub osobisty. Bez danych osobowych pozwalających na identyfikację poszczególnych osób zrealizowanie badania sondażowego nie jest zatem możliwe. Po zakończeniu zbierania i kontroli danych wszystkie informacje pozwalające na identyfikacje respondentów zostaną bezpowrotnie usunięte – a więc dane zostaną w pełni zanonimizowane.

SKĄD ZOSTAŁ POZYSKANY DO BADANIA MÓJ ADRES I DANE OSOBOWE (IMIĘ I NAZWISKO)?
Adres i dane osobowe zostały pozyskane z Departamentu Systemów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji. Dysponuje on spisem wszystkich mieszkańców Polski. Przed rozpoczęciem realizacji badania, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zwraca się do Dyrekcji Departamentu Systemów Państwowych z prośbą o wylosowanie próby reprezentatywnej ludności Polski według podanych przez nas kryteriów.

DLACZEGO ZOSTAŁEM/AM OBJĘTY/A BADANIEM?
Badaniem objęte są wylosowane osoby w wieku 15 lat i więcej. Wylosowano 4200 osób z całej Polski. Losowanie to dokonywane jest w taki sposób, aby uzyskać miniaturę naszego społeczeństwa („społeczeństwo w pigułce”). Przykładowo, w Polsce wśród osób powyżej 15 roku życia jest 48% mężczyzn i 52% kobiet.

DLACZEGO BADANIEM OBJĘTO TAKŻE OSOBY NIEPEŁNOLETNIE?
Ważne są nie tylko opinie osób, które już obecnie mogą w pełni uczestniczyć w życiu publicznym (np. mają prawo do głosowania w wyborach), ale także młodszych, które uprawnienia takie uzyskają za kilka lat. Dlatego większość europejskich badań ankietowych prowadzi się wśród osób mających 15 i więcej lat. Ponieważ jednak, zgodnie z polskim prawem (chodzi o Kodeks cywilny), osoby poniżej 18 lat nie mogą same podejmować decyzji w wielu sprawach, kwestię swojego udziału w naszym badaniu powinny uzgodnić z rodzicami. Dlatego w wysłanym przez nas liście informującym o badaniu znajduje się prośba o pokazanie go rodzicom. Oczywiście nie oznacza to, że rodzice powinni kontrolować udzielane przez córkę/syna odpowiedzi. Jak wiadomo, młodzi ludzie mają często opinie inne niż ich rodzice i powinni mieć prawo do ich przedstawienia bez skrępowania.

NA CZYM POLEGA MÓJ UDZIAŁ W BADANIU?
Uczestnictwo w badaniu  będzie polegało na udzielaniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, odczytywane przez ankietera. Pytania będą dotyczyły sposobów spędzania czasu wolnego, muzyki, życia rodzinnego. Żadna wiedza specjalistyczna nie będzie potrzebna, aby na nie odpowiedzieć i każda opinia (a nawet jej brak) będzie ważną informacją. W przypadku niemal każdego pytania przewidziane zostały gotowe możliwe odpowiedzi. Zadaniem osoby uczestniczącej w badaniu będzie wskazanie odpowiedzi, które najlepiej odzwierciedlają jej opinie.

CZY UDZIELANE ODPOWIEDZI SĄ OBJĘTE TAJEMNICĄ?

Tak. Wszystkie udzielane odpowiedzi objęte są całkowitą tajemnicą i zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych nigdy nie są łączone z danymi osób biorących udział w badaniu (imieniem, nazwiskiem, adresem lub jakimikolwiek innymi informacjami, które pozwoliłyby zidentyfikować te osoby). Wyniki badania zawsze są przedstawiane w formie zbiorczych zestawień, to znaczy, że nie będą analizowane odpowiedzi każdego z uczestników badania osobno.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA WYLOSOWANIA PRÓBY DO BADANIA „DYSTYNKCJE MUZYCZNE” (dalej DM)?
Próba do badania została wylosowana zgodnie z postanowieniami RODO z Rejestru PESEL administrowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji na podstawie art. 46. Ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dn. 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 Nr 217 poz. 1427).

NA JAKIEJ PODSTAWIE ZBIERAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe gromadzimy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Badanie DM jest realizowane w interesie publicznym i służy celom badawczym.

JAK DUŻE GRONO OSÓB BĘDZIE MIAŁO DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH W BADANIU DM?
Po wylosowaniu próby do badania przez Ministerstwo Cyfryzacji (z rejestru PESEL) kontakt z danymi osobowymi mają osoby przygotowujące listy zapowiadające wizytę ankietera oraz przekazujące te dane do koordynatorów terenowych badania. W terenie kontakt z danymi dotyczącymi ograniczonej liczby osób mają koordynatorzy i ankieterzy. Po zakończeniu badania dostęp do danych około 7% wylosowanych respondentów będą mieć osoby kontrolujące pracę ankieterów. Dostęp do danych osobowych w badaniu Dystynkcje Muzyczne ma więc ograniczone grono osób, które zostały odpowiednio przeszkolone i złożyły wymagane prawem zobowiązania do zachowania poufności.

KIEDY PRZYJDZIE DO MNIE ANKIETER?
Proponowany termin wizyty ankietera podany jest w drugim liście, wysłanym do wszystkich wylosowanych do badania osób. List ten jest przesyłany kilka dni przed proponowanym terminem wizyty. Zawiera on także imię i nazwisko ankietera, numer legitymacji ankieterskiej, a także numer telefonu kontaktowego.

SKĄD BĘDZIE WIADOMO, ŻE OSOBA KTÓRA SIĘ DO MNIE ZGŁOSI, JEST ANKIETEREM UPOWAŻNIONYM DO PRZEPROWADZENIA BADANIA ?
Każdy ankieter, realizujący badanie Dystynkcje Muzyczne, ma legitymację ze zdjęciem, gdzie wpisane jest jego imię, nazwisko i numer dowodu osobistego. Imię i nazwisko ankietera oraz numer jego/jej legitymacji są również podane w liście informującym o proponowanym terminie wizyty.